pátek 9. března 2018

KURZ ASTROLOGIE

ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ (zal. 1992)

otevírá již po sedmadvacáté

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE


27. ročník začíná v sobotu 22. září 2018Vážení přátelé astrologie,

dovolte, abychom vás seznámili s cíli a podmínkami nejstarší české astrologické školy, která funguje nepřetržitě od roku 1992 a navazuje na bytové semináře, které Pavel Turnovský vedl od počátku 80. let. Už v roce 1990 vytvořil Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii Dane Rudhyara (1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat při osobním rozvoji, při hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

Během studia rozloženého do dvou let byste se měli naučit pracovat s nativitou – horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita je počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození a ten, jak víme, není konečný, roste a rozvíjí své možnosti podle zděděné konstituce a formování okolím, tak i my používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází zejména z děl Dane Rudhyara a Alexandra Rupertiho a přihlíží i k práci významných angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století (Michael R. Meyer, Marc E. Jones, Cyril Fagan, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, André Barbault, F. a M. Gauquelinovi, Liz Greene, Howard Sasportas, Markus Jehle a další) i našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou sebezkušenostní prožitkovou stránku se budeme snažit s vámi v kurzu podělit. Nezanedbatelnou inspirací jsou nám též současné směry filosofie a psychologie. Teoretickou část má na starosti Pavel Turnovský, praktickou sebezkušenostní a prožitkovou od roku 2000 Martina Lukášková. Námi vytvořené učební postupy i formy studia jsou prověřeny dvěma desetiletími praxe. Osvědčili se natolik, že jsou napodobovány řadou dalších u nás operujících astrologických škol.

Od roku 1992, kdy byl tento kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo na dva tisíce zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhl na konci letošního školního roku jednoho tisíce. Studenti a absolventi kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě, Americe, Asii, Austrálii i jinde.

FORMY STUDIA

Prezenční studium víkendové: jednou do měsíce se o víkendu v Praze konají dvě přednášky, při níž probereme dvě lekce, dopolední teoretickou Pavla Turnovského, odpolední praktickou sebezkušenostní a prožitkovou pod vedením Martiny Lukáškové. Kurz probíhá v sobotu 9:30 – 18:00

Učební látka Základního kurzu je rozčleněna do tří ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 4 učební hodiny po 45 minutách, tedy minimálně 3 hodiny čistého času (cena jedné učební hodiny tak vychází na 150 Kč). Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů.  Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Po předvedení vlastní interpretační práce s klientem lze získat osvědčení speciální. Dotazy i diskuse vítáme, dovolujeme studentům pořizovat si z přednášek zvukové záznamy, sami je také pořizujeme. Učebna je vybavena počítačem a data-projektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit i vlastní notebooky.

Každý účastník kurzu bude při vstupu vybaven grafickým záznamem vlastní nativity (horoskopem zrození) a dalšími studijními materiály. Ti, kteří neznají přesnou dobu svého narození, mohou zvolit nativitu někoho jim blízkého (nejlépe s jeho souhlasem). Pokud se bude jednat o jejich děti, neměli by to být novorozenci, děti by měly být trochu odrostlejší, aby bylo možné interpretace ověřovat.

Předpokládáme, že humanistický a transpersonální přístup k astrologii je pro vás novinkou a proto bude výklad veden tak, aby byl srozumitelný i naprostým začátečníkům a pokročilí se při něm nenudili. V tomto kurzu si osvojíte i astrologické řemeslo, tedy širokou paletu všemožných potřebných technik, postupů a metod. Z astrologických programů jsou pro kurz optimální SW Johannnes, vyvinutý absolventy a spolupracovníky školy, jehož nejnižší verze je lacinější než programovatelná kalkulačka a zejména Starfisher, který je zdarma a volně šiřitelný.

Po ukončení Základního dvouletého kurzu můžete pokračovat v dalších „nástavbových“ kurzech, které se věnují astrologické interpretaci a praxi, synastrii - astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, rektifikaci zpřesnění přibližného času narození, sabiánským symbolům v astrologické a osobní praxi, práci se SW JOHANNES, STARFISHER a dalším, které do budoucna chystáme, nebo které navrhnete.

Během studia se můžete napojit na Centrálu humanistické a transpersonální astrologie - MINTAKA, jsme napojení na mezinárodní astrologickou komunitu ve styku s významnými astrology současnosti.

Spolupracujeme na překladech Rudhyarových děl, která vydává nakladatelství PŮDORYS Ladislava Moučky.

Vaší pozornosti doporučujeme také naše webové stránky
REZONANCE
TRANSFORMOTOR
SPOLEČNOST PRO HUMANISTICKOU A PSYCHOLOGICKOU ASTROLOGII


OSNOVY ZÁKLADNÍHO KURZU ASTROLOGIE

A/ VÝKLAD NATIVITY – ZÁKLADNÍHO HOROSKOPU

1. Symbolika základních astrologických prvků

čtyři úrovně horoskopu a čtyři postoje k výkladu s nimi spjaté
živly z hlediska astrologického a psychologického
znamení zvěrokruhu – roční cyklus univerzální matrice – rozdíly vůči souhvězdím
domy horoskopu – denní cyklus – rytmus individuálních zkušeností
Slunce, Luna a planety sluneční soustavy
lunární a planetární uzly
zatmění Slunce a Měsíce
aspekty - nevyhnutelné fáze jakéhokoli cyklického procesu
planety ve znameních a domech
aspekty mezi prvky horoskopu
osm lunárních fází - osm typů člověka
vztah mezi Sluncem, Lunou a horizontem - bod štěstí a bod duchovní
vztah Merkura a Slunce: Prométeus - Epiméteus
vztah Venuše a Slunce: Jitřenka – Večernice
přechody Merkur a Venuše přes sluneční disk, analogie zatmění Slunce

prohlubování základních astrologických dovedností, ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci se studenty a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů

2. Symbolika tvaru a struktury horoskopu jako celku

tvary horoskopu a planetární konfigurace - základní krok astrologické interpretace rozvíjející celistvý holistický pohled na horoskop
ohniska horoskopu
hledání finálního dispozitora ve znameních a domech
převahy obsazení a zdůraznění kategorií horoskopu
paranatellonta - parany
ukázka práce se sabiánskými symboly
relokace (přestěhování) horoskopu

Základní postupy a výpočty nutné pro sestavení horoskopu, prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci se studenty kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

B/ DYNAMIKA ROZVOJE OSOBNOSTI S POMOCÍ ASTROLOGICKÝCH METOD

3. Tranzity a revoluce
- objektivní rytmus v astrologii – rytmus vztahu mezi jedincem přírodou a společností

Jednotlivé a integrované tranzity planet
cyklické horoskopy jako nástroj celistvého pohledu na tranzity
solární a transolární revoluce a jejich fáze
lunární a translunární revoluce a jejich fáze

Astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy a metody, umožňujících pochopení jednotlivých životních období, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

4. Direkce (primární, sekundární, terciární a symbolické)
— subjektivní rytmus v astrologii – rytmus vnitřního zrání jedince v rozvinutou osobnost:

přehled rozmanitých druhů direkcí
sekundární direkce - progrese
progresivní horoskopy
lunační cyklus v sekundárních direkcích
základy rektifikace – zpřesnění přibližně zadaného času narození

Astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy a metody, umožňujících pochopení jednotlivých životních obdob, další ukázky práce s uvedenými technikami na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.
*

CENÍK KURZU – 1. ROČNÍK 2018 / 20 Česko a Slovensko

PREZENČNÍ KURZ (místo konání Praha)
standardní sazba: Kč 12 000 za jeden ročník o 20 lekcích
zimní semestr (září-prosinec) Kč 6 000
jarní semestr (leden-červen) Kč 6 000

sleva: důchodci, studenti, mateřské dovolené*
Kč 9 000,- za jeden ročník o 20 lekcích
zimní semestr (září-prosinec) Kč 4 500
jarní semestr (leden-červen) Kč 4 500
*pro udělení slevy potřebujeme nějaký doklad


Školné se platí jednotlivě před nebo na začátku příslušného semestru, v případě nutnosti je možné se domluvit na splátkovém kalendáři. Předpokládáme, že ceny 2. a 3. ročníku budou stejné, vyhrazujeme si jen možnost upravovat ceny podle inflace a případně zvyšujícího se poštovného, zejména do zahraničí, což neplatí v případě elektronického odběru datových souborů.

Storno poplatky. V případě, že přihlášený účastník stornuje účast po té, co uhradil cenu kurzu a odstoupí od účasti v kurzu jsou účtovány tyto storno poplatky zrušení účasti a odstoupení od kurzu:

do 14 dnů před konáním kurzu manipulační poplatek 100 Kč
13 – 0 dnů před konáním kurzu 25%,- platby

Zrušení účasti a odstoupení od kurzu v den zahájení kurzu a později: storno poplatek 100% ceny kurzu.

Vrácení peněžní částky snížené o storno poplatek je do 10 dní od data doručení stornování kurzu. Storno kurzu je možné jen písemnou formou (nikoli elektronicky čí telefonicky), rozhodující je datum razítka pošty.

Po vyplnění dotazníku - přihlášky obdržíte zúčtovací data potřebná k zaplacení kurzu. Platby jednotlivých cyklů kurzu by měly být uhrazeny před začátkem jednotlivých cyklů. Kapacita prezenčního kurzu je omezena na přibližně 20 osob.


Spojení: Pavel Turnovský
mobil O2: 724 123 419,
e-mail: Pavel.Turnovsky@gmail.com nebo astrolog.Pavel.Turnovsky@seznam.cz

Martina Lukášková
mobil O2: 728 113 502, e-mail: astrologMarLuk@seznam.cz


sobota 30. srpna 2014

Jiří Sovák pohledem humanistického astrologa

Martina Lukášková a Pavel Turnovský

několik poznámek k interpretaci horoskopu bez znalosti času narození

Jiří Sovák se narodil jako Jiří Schmitzer 27. prosince 1920 v Praze, čas narození bohužel neznáme, proto použijeme polední konstelaci. Jméno si prý počeštil za války, což byl tehdy jistě odvážný čin, kterým na sebe mohl okupační úřady upozornit. Jiří Sovák se narodil po úplňku ve znamení Kozoroha a s Lunou buď ve znamení Raka, nebo spíše ve znamení Lva pro jeho sklony k herectví, které projevoval už od mládí.

Jak je možné, že člověk, který se narodil ve znamení Kozoroha, se stal populárním komickým hercem? Vždyť Kozorozi jsou považováni za vážné, přísné až bezcitné asketické suchary, žijící strnule svůj život plný odříkání. Jejich kladnými stránkami jsou však cílevědomost, pracovitost, trpělivost, důkladnost, systematičnost a tyto světlé stránky je dovedou pragmaticky na profesní vrchol, často však za cenu neuspokojivého rodinného nebo citového života. Luna, kterou umísťujeme v tomto horoskopu spíše do znamení Lva, přináší tvořivost, dramatické, teatrální vystupování a vyjadřování, zdravý exhibicionismus, který patří nutně do výzbroje každého, kdo chce vystoupit na prkna, která znamenají svět.

Máme tu však další planety a to zejména Merkura, který v horoskopu představuje nejen myšlenkové pochody, ale také schopnost vyjadřovat a sdílet myšlenky zejména řečí, mluvením. Merkur ve znamení Střelec bývá přítomen u lidí, kteří jsou bodří ve své výmluvnosti, kteří co mají na srdci, mívají i na jazyku. Jejich přímost a upřímná mluva bývá často mylně považována za neomalenost, ba drzost. Navíc mívají svérázný smysl pro suchý, ironický humor.  Merkur je v produktivním sextilu s Marsem, což se spojuje s vtipností, bystrostí, vynalézavostí, upřímností a hbitým jazykem, nicméně napjatý vztah s Jupiterem a zejména se Saturnem převrací tyto chvályhodné vlastnosti, a dále i vážnost, rozvážnost, kritičnost a stručnost opačným směrem natolik, že jeho nositele přivádí do neustálých potíží. Pokud vím, měl Jiří Sovák během života pro svoji nebojácnou prostořekost a vtipnost neustále potíže politického rázu.  V některých případech se ostrovtip vyhrocuje za každou cenu v sarkastickou vtipnost, která nezná bratra.

Venuše, planeta lásky a krásy je v konjunkci se svým partnerem Marsem, bývá známkou vášnivé a zdravé erotiky, lidé s touto konstelací bývají obletováni druhým pohlavím, nicméně postavení ve Vodnáři dává vůči erotickým dobrodružstvím odstup, o čemž svědčí to, že Sovákova třetí a dlouholetá manželka Anna si na nějaké jeho nevěry nestěžovala. Nositel této konstelace však může svými postoji a verbálními projevy nevědomě zraňovat své blízké. Venuše Večernice je totiž součástí ostrého trojúhelníku s Plutonem a Sluncem, výsledkem je pak atraktivní, charizmatická, silná osobnost s přirozenou autoritou, jíž se nemusí dostávat taktu a diplomatičnosti, a jež v určitých vypjatých kritických okamžicích lpět na zásadách a hodnotách jako je například poctivost a spravedlnost, i kdyby mělo jít o lidi z nejbližšího okolí, které nechce protěžovat, jako tomu bylo v případě jeho syna, herce Jiřího Schmitzera, kterému profesionální život nikterak neusnadňoval a nezametal mu cestičky.

Jak je známo Jiří Sovák šel neústupně za svým vytouženým cílem, jako pravý Kozoroh s Plutonem v opozici vůči Slunci. Po té co se vyučil číšníkem, aby se podle přání otce stal hoteliérem, utekl k divadlu. Roku 1941 absolvoval dramatické oddělení pražské Státní konzervatoře a následně se živil jako úředník v pojišťovně a jako skladník. V této době již vystupoval v pražském kabaretu Živé jeviště. Doba to byla dramatická, volba nastavena často mezi ctí a životem, však mu také v té době přecházel Pluton přes Lunu.

(Tranzit Pluta přes Lunu nativity můžeme vnímat hlubokou proměnu způsobu, jakým se člověk adaptuje na svět. Tato proměna je ilustrována situacemi, které mohou vyvolávat pocit osudovosti a nezvratnost, pocity bezmoci. Tyto stavy pak vedou osobnost k odvážnému jednání a snaze dosáhnout toho, co vnímá pro ni samou jako pravdivé a správné).

Roku 1943 nastoupil na profesionální hereckou dráhu v Horáckém divadle, Uran a Pluton tranzitují lehce vůči Slunci a odstartovali tak novou životní dráhu. Poslední válečnou zimu poznamenanou tísnivou opozicí Saturna vůči Slunci prožívá v totálním nasazení a následující Neptunova kvadratura ho po osvobození staví v rámci povinné vojenské služby do tehdy slavného Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého.
(Opozice Saturna, funkce strukturující, vůči Slunci, funkci životní síly a vůle, ukazuje na nutnost čelit situacím, které vůli nutí strukturovat život. Pravidla, požadavky, normy, které při tomto tranzitu přijímáme, nemusí odpovídat našemu naturelu. Pak jsou situace vnímány, jako omezující a stahující osobnost do pasti pochybností. Období Saturnské opozice vůči Slunci i přes všechny překážky může člověku ukázat, co je v jeho povaze stabilní a pevné a co vlastně jsou pro něj samého omezující normativy, předsudky a zákazy.)
(Kvadratura Neptuna vůči Slunci nativity je spojena s napětím, které vyvolává potřeba spojit se s ideálem, ideo či ideologií, která osobnosti pomůže růst. Je to fáze přinášející inspiraci ale také možnost rozvolnění, uvolnění a únavy z běžných životních starostí. Doběžná Neptunova kvadratura na Slunce symbolizuje napětí nutné pro formování uměleckého zaměření Jiřího Sováka.)

V roce 1947 opět zasahuje Uran a posílá ho do proslulého divadla D 47 E.F.Buriana, kde setrvává až do roku 1952, kdy pod Plutonovými tranzity v rámci čsl. armády přechází do Divadla na Vinohradech, které v té době bylo oficiální armádní scénou. Další Neptunovy a Plutonovy tranzity ho vysílají do Národního divadla, kde setrvává až do odchodu důchodu v roce 1983 a kde pak vystupoval ještě řadu let pohostinsky.
Současně s divadelní kariérou rozvíjí se úspěšně i jeho filmová dráha. Do filmů je obsazován od konce 40. let, v hlavních rolích se pak objevuje od konce 50. let pod harmonickými tranzity Neptuna a Plutona vůči jeho Slunci. Během 60. let se z něho postupně stává filmová a televizní hvězda, tedy stálice prvního řádu.

V roce 1968 například exceluje po boku svého přítele Vladimíra Menšíka v půlhodinové inscenaci Bohouš, která dodnes vévodí žebříčkům oblíbených televizních pořadů. Kupodivu Uran tranzituje v té době zneklidňující kvadraturou vůči Sovákovu Slunci, podobně i v případě neméně slavného filmu Světáci. Uran tak osvědčuje svoji pověst planety vzrušení.

Poslední léta života jsou poznamenána zdravotními problémy a Jiří Sovák umírá 6. září 2000 pod vleklým vyčerpávajícím tranzitem Neptuna vůči jeho Luně.

(Neptun opozice vůči Luně nativity „rozpouští“ schopnost se adaptovat. Vede nás k rozšíření obzorů o horizonty, které jsme dosud nevnímali jako důležité. Přináší novou vizi a inspiraci, která je navýsost intimní a jemná. Na druhou stranu může být životní cesta vnímaná, jako vyčerpávající a vegetativní. Únavu mohou přinášet právě rutinní, každodenní záležitosti, na které člověk v danou chvíli nemá sil. Větší váhu mají právě záležitosti citové, vnitřní a to na všech životních 
rovinách.)

http://www.transformotor.cz/wp/horoskopem-u-nehoz-nezname-cas-narozeni-herec-jiri-sovak/

Jiří Sovák nativní horoskop - poledne